Zofia Szeptycka

Pod prąd...

Temat: Rotfeld uczcił pamięć Szeptyckich !!!
Ród Szeptyckich symbolem więzi polsko-ukraińskiej
Andrij Szeptyćkyj (doktor prawa, filozofii i teologii) był arcybiskupem
greckokatolickim Lwowa i metropolitą halickim. Andrij Szeptyćkyj był także
działaczem politycznym i czołowym autorytetem ukraińskim okresu
międzywojennego. Krytycznie nastawiony do UNR i działalności UPA, potępiał
terror wołyński.
Rodzony brat Andrija - Stanisław Szeptycki był generałem Wojska Polskiego.
Drugi brat, Kazimierz był ihumenem (przeorem) studytów.
Trzeciego z braci, Aleksandra Marię Dominika, ziemianina wyznania
rzymskokatolickiego, zamordowało Gestapo w Zamościu w r. 1940. Natomiast
czwartego, Leona Marię, również wyznania rzymskokatolickiego, zamordowali
sowieci pod koniec wrześnie 1939 r..
Rodzeństwo Szeptyccy byli wnukami poety i dramaturga - Aleksandra Fredry (matka
Szeptyckich - Zofia była córką Aleksandra Fredry).

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,27924563,27924563,Rotfeld_uczcil_pamiec_Szeptyckich_.htmlTemat: Welykyj Polak,welykyj Ukrainec
metropolita Andrzej Szeptycki
z pochodzenia Polak, wnuk Aleksandra Fredry, z wyboru Ukrainiec,
dobrze pasuje do tytułu wątku "Wielki Polak, Wielki Ukrainiec"
Шептицький Андрій (1865-1944)
www.greatukrainians.com.ua/country/ukraine/141.html
Andrzej Szeptycki (zwany przez Ukraińców Kyr Andrej) - właściwie
Roman Maria Aleksander hrabia Szeptycki (ur. 29 lipca 1865 w
Przyłbicach, we wschodniej Galicji, zm. 1 listopada 1944 we Lwowie) -
greckokatolicki metropolita kijowsko-halicki.
Ojcem Andrzeja Szeptyckiego był ziemianin obrządku
rzymskokatolickiego, natomiast matką, Zofia - córka Aleksandra
Fredry. Był spokrewniony z Wiśniowieckimi i Ledóchowskimi, nosił
tytuł hrabiego. Był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w
polskiej opinii publicznej. Skomplikowane były dzieje rodziny
Szeptyckich, w której istniała polsko-ukraińska świadomość narodowa.
Oto kilka przykładów:
* Andrzej Szeptycki był duchowym przywódcą Ukraińców
* jeden z braci - błogosławiony Kazimierz (o. Klemens) był
archimandrytą zakonu studytów. Zmarł 1 maja 1951 roku w obozie
sowieckim we Włodzimierzu nad Klaźmą.
* kolejny z braci - Stanisław był wybitnym polskim generałem. W 1922
wkraczał na czele polskich wojsk do odzyskanych Katowic.
* 19 czerwca 1940 gestapo zamęczyło w Rotundzie Zamojskiej jego
brata Aleksandra, właściciela majątków Łabunie i Łaszczów. Był on
jedną z pierwszych ofiar pacyfikacji Zamojszczyzny.
* 27 września 1939, w rodowym majątku Szeptyckich w Przyłbicach,
żołnierze sowieccy rozstrzelali jego brata Leona wraz z żoną
Jadwigą, kolekcjonerką i miłośniczką pieśni ukraińskich. Było to
świadome pośrednie uderzenie w metropolitę wymierzone przez
komunistyczną władzę radziecką.
* Bratanek i zarazem chrześniak metropolity, noszący to samo imię
(syn Leona), Andrzej Szeptycki był klerykiem rzymskokatolickim.
Będąc dopiero na pierwszym roku w seminarium we Lwowie, jako oficer
rezerwy otrzymał zezwolenie biskupa na udanie się na front. Zginął w
Katyniu.
Zmarł 1 listopada 1944, w 79 roku życia. W ostatniej drodze
towarzyszyła mu kompania honorowa wojsk radzieckich. Spoczął w
podziemnej krypcie archikatedry św. Jura we Lwowie.
pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Szeptycki
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,48782,77941460,77941460,Welykyj_Polak_welykyj_Ukrainec.html


Temat: Protest przeciwko sesji ku czci Andrzeja Szeptycki
Andrij Szeptyćkyj (doktor prawa, filozofii i teologii), arcybiskup
greckokatolicki Lwowa i metropolita halicki, był także działaczem
politycznym i czołowym autorytetem ukraińskim okresu
międzywojennego. Krytycznie nastawiony do UNR i działalności UPA,
potępiał terror wołyński.
Rodzony brat Andrija - Stanisław Szeptycki był generałem Wojska
Polskiego.
Drugi brat, Kazimierz był ihumenem (przeorem) studytów.
Trzeciego z braci, Aleksandra Marię Dominika, ziemianina wyznania
rzymskokatolickiego, zamordowało Gestapo w Zamościu w r. 1940.
Natomiast czwartego, Leona Marię, również wyznania
rzymskokatolickiego, zamordowali sowieci pod koniec wrześnie 1939 r..
Rodzeństwo Szeptyccy byli wnukami poety i dramaturga - Aleksandra
Fredry (matka Szeptyckich - Zofia była córką Aleksandra Fredry).
Ród Szeptyckich uchodzi za symbol więzi polsko-ukraińskiej.

„Ne ubyj!”
Szeptycki „protestował też w sprawie wydarzeń na Wschodzie i nowego
podziału ziem ukraińskich. Własnych polityków i społeczeństwo wzywał
do jedności społecznej, politycznej i religijnej. Jeszcze w
listopadzie 1942 r. opublikował skonfiskowany list „Ne ubyj" (Nie
zabijaj), tak szeroko omawiany w raportach polskiego podziemia,
zwłaszcza BIP. Wystąpienia te kierował głównie. Choć nie tylko, w
obronie. Żydów. Choć metropolita w żadnym liście nie określał
narodowości, w których obronie stawał, wszyscy wiedzieli, o kogo
chodzi. W ten sposób zachowywał uniwersalny charakter obrony w
obliczu popełnianych zbrodni. Podobny charakter miały trzy następne
listy (1943 r.), z których dwa były skierowane do mieszkańców jego
metropolii.”
andrej.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=62

________

Minister spraw zagranicznych Rotfeld uczcił w roku 2005 na Ukrainie
pamięć Andrzeja i Klemensa Szeptyckich.
Adam Daniel Rotfeld odsłonił w klasztorze zakonu Studytów w Uniowie
koło Lwowa tablicę poświęconą hierarchom ukraińskiego Kościoła
greckokatolickiego braciom Andrzejowi i Klemensowi Szeptyckim. W
czasie II wojny światowej ratowali oni dzieci polskie, ukraińskie i
żydowskie. Rotfeld jest jednym z żydowskich dzieci uratowanych przez
ojców klasztoru w Uniowie.
[www.msz.gov.pl/Minister,Spraw,Zagranicznych,Adam,Daniel,Rotfe
ld,wezmie,udzial,w,uroczystosci,wmurowania,tablicy,pamiatkowej,w,hold
zie,hierarchom,Kosciola,Unickiego,,Andrzejowi,i,Klemensowi,Szeptyckim
,-,Uniow,k.,Lwowa,,19,sierpnia,2005,r.,909.html]

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,175,103244343,103244343,Protest_przeciwko_sesji_ku_czci_Andrzeja_Szeptycki.html


Temat: Grekokatolicy w Rzeszowie
Mix o Szeptyckim
Witam Radku - no to widzę ,że ja katolik /b.kiepski ale jednak ;-/ - jak i Ty
świetować będziemy równolegle.
Własnie mialem telefon zza "kordona" - "mamy wizy - przyjeżdżamy na święta" -
tak wiec podobnie jak Wielkanoc świetowac będziemy z "drobną reprezentacją"
grekokatolicką !;-)))
A teraz prosze przeczytać mój pospieszny "mix" notek biograficznych o Mtp
Szeptyckim
"W ciągu 44 lat kierował Cerkwią i był wielkim autorytetem dla ukraińskiego
społeczeństwa. W ciągu I i II wojny światowej, przeżył siedem zmian rządów:
rosyjskiego, austriackiego, ukraińskiego, polskiego, radzieckiego,
nazistowskiego i znów radzieckiego.
Metropolita Andrej był mecenasem artystów, studentów i wielu prawosławnych
chrześcijan, a także pionierem w sprawach ekumenizmu.
Przyjaciel Jacka malczewskiego i adama Chmielowskiego."
"Wielkim kontynuatorem i zarazem inspiratorem wartości unijnych z XVI wieku, a
także żywym propagatorem idei widzialnej jedności Kościoła na przełomie XIX i
XX wieku, wydaje się słusznie, uznawany jest dziś ukraiński katolicki
metropolita kijowsko-halicki Andrzej Szeptycki.../
"Roman Maria Szeptycki urodził się 29 listopada 1865 (spotkaŁEM się 22 lipca
1865r. ) roku w Przyłbicach, we wschodniej Galicji.
Pochodził z zamożnej galicyjskiej rodziny, która wydała w latach 1710-1779
trzech lwowskich greckokatolickich biskupów; dwóch spośród nich było
tytularnymi metropolitami Kijowa.
Ojciec jego był ziemianinem obrządku rzymskokatolickiego, natomiast matka,
Zofia - córką poety i dramaturga Aleksandra Fredry.
W rodzinie Szeptyckich istniała polsko-ukraińska świadomość narodowa. Jeden z
braci metropolity, Stanisław, był polskim generałem, drugi zaś, Kazimierz,
przeorem studytów – jako Klemens/Kłymentyj/ uczestniczyl w ratowaniu Zydów.
zostal ogłoszony błogosławionym przez papieża..
Andrzej optował również w stronę ukraińskich przodków.
Olśnienie Ukrainą oraz chęć wyznaniowego jej zjednoczenia, pobudziły w nim
głębokie patriotyczne zaangażowanie i całkowite poświęcenie się służbie
Kościołowi i narodowi ukraińskiemu.
Sądzę, iż był to pierwszy od czasów Unii Brzeskiej (1596) wschodni biskup
katolicki o tak szerokim zakresie działalności duszpastersko-twór-czej,
konsekwentny i odpowiedzialny, a jednocześnie realnie oceniający szansę
uczciwego i zarazem potrzebnego zbliżenia Kościoła katolickiego z Kościołem
prawosławnym. Dowodzi tego choćby jego uczestnictwo i wkład w ekumeniczne
zjazdy wełehradzkie.
Zdaniem metropolity Szeptyckiego, kreowanie żywego Kościoła, otwartego na
wszystkie narody, kultury, tradycje i obrzędy; to podstawowy warunek zbawczej
misji Kościoła Chrystusowego
W wieku 36 lat Andrej Szeptycki, posiadający niezwykłe charyzmaty, zostaje
Głową Ukraińskiej Grecko-Katolickiej Cerkwi. Pracuje nad pogodzeniem różnych
etnicznyczh grup, zostawia w spadku wiele prac na temat duchowości i
społecznych problemów. Wypracowuje nowe metody służby. Sprowadza na Ukrainę
zakon Redemptorystów i tworzy klasztory Studytów, a także inne religijne
zgromadzenia. Jest fundatorem szpitala, Muzeum Narodowego, Akademii
Teologicznej. Udzielał pomocy pieniężnej różnym religijnym, kulturalnym i
oświatowym organizacjom.
Władał jęykiem jidisz tak dobrze, że bez problemów mógł porozumiewać się
Żydami. Podczas jego duszpasterskich wizyt w różnych miastach żydowscy wierni
witali go z Torą. W czasach niemieckiej okupacji udzielił schronienia setkom
Żydów w swoim pałacu arcybikupim.
W tym czasie metropolita pisze list pasterski „Nie zabijaj”, który był śmiałym
protestem przeciwko zbrodniom nazistów.
Metropolita Andrej zmarł 1 listopada 1944r.
Obecnie trwa proces jego beatyfikacji"
Bardzo ciekawie na temat działalności Metropolity pisze Marek Mariusz Tytko w
zbiorowych „Dziejach Podkarpacia t. 3- Krosno 1999" w opracowaniach pt.
„W Kręgu Andrieja Szeptyckiego . Kulturalne odrodzenie ulraińskie za czasów
mecenatu Metropolity” oraz
„Studyci.Odrodzenie zakonu przez Metropolitę A.Szeptyckiego
Ukazała sie tez biografia Szeptyckiego - autorstwa E.Prusa - nie namawiam do
brania tej książki do ręki - chyba że ktoś by ją rozdawal za darmo :-(
Oczywiście Prus akcentuje "nacjonalizm" Szeptyckiego, jego uległość czy wręcz
wiernopoddanczość wobec hitlera, popieranie nacjonalistów etc etc - czyli stare
spiewki :-//, tępienie "polskich grekkokatolików".

Ps przepraszam za chaos wypowiedzi ale dorwałem sie do pc z doskoku.
Może wieczorem coś jeszcze podrzucę na weekend
PozdrawiamŹródło: forum.gazeta.pl/forum/w,69,5901307,5901307,Grekokatolicy_w_Rzeszowie.html
 

Powered by WordPress dla [Pod prąd...]. Design by Free WordPress Themes.